Loading...

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW
w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu przez Internet

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: www.zoo.opole.pl
 2. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupu, ponieważ bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi i nie jest możliwe wykorzystanie biletu w innym terminie.
 3. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację regulaminu.

§ 2 Zakup biletów on-line

 1. Podczas dokonywania zakupu należy wybrać konkretny dzień wizyty w Ogrodzie, następnie w formularzu danych należy wpisać: imię, nazwisko osoby kupującej, numer telefonu, adres e-mail oraz rodzaj i ilość biletów.
 2. Zakupu biletów można dokonać maksymalnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem, nie później jednak niż trzy godziny przed zamknięciem Ogrodu w dniu planowanej wizyty.
 3. W sprzedaży online dostępne są bilety:
  • normalny, ulgowy oraz bilet dla dziecka do ukończenia 3 roku życia;
  • uprzywilejowany dla posiadacza Karty ,,Opolska Rodzina’’;
  • uprzywilejowany dla posiadacza Karty ,,Opolski Senior’’.
 4. Jeśli osoba kupująca zaznaczyła w systemie rezerwacji okienko „Faktura VAT-Tak”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem drogi elektronicznej.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych do faktury.
 6. Opłaty za bilety należy dokonać w ciągu jednej godziny od momentu dokonania rezerwacji za pomocą systemu PayU.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519) sprzedaż biletów on-line nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu z kasy fiskalnej.
 8. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 9. Każda transakcja zakupu biletów on-line otrzyma swój numer. Każdy kupujący otrzyma bilety drogą elektroniczną (e-mail z załączonym plikiem PDF), które należy wydrukować we własnym zakresie lub zeskanować bezpośrednio z urządzenia mobilnego.
 10. Zakupione bilety upoważniają do wstępu na teren Ogrodu na wybrany dzień.
 11. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów lub zapewnienie ich czytelności na ekranie urządzenia mobilnego.
 12. Osoba zamawiająca i kupująca bilet ulgowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja w Ogrodzie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Bilety ulgowe i uprzywilejowane bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na teren Ogrodu – są nieważne.
 13. Do zakupu biletów ulgowych i uprzywilejowanych uprawnieni są:
  • dzieci po ukończeniu 3 roku życia;
  • uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych (dziennych), studenci do ukończenia 26 roku życia;
  • emeryci, renciści.
  • posiadacze karty „Opolska Rodzina”,
  • posiadacze karty „Opolski Senior”.
 14. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych biletów wstępu są:
  • ważna legitymacja szkolna/studencka,
  • legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z odcinkiem renty lub
   emerytury.
  • ważna karta „Opolska Rodzina” lub „Opolski Senior” wraz z dokumentem tożsamości.

§ 3 Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej www.zoo.opole.pl jest Ogród Zoologiczny w Opolu, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole, NIP: 7540340298, REGON: 530575575, adres poczty elektronicznej: zoo@zoo.opole.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie „Sprzedawcą”.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line, Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez ADO w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym jak również wszelkich niezbędnych działań służących do prawidłowego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na Stronie Internetowej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. W trakcie realizacji Umowy Kupna, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne na Stronie Internetowej.
 7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Strony Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  11.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  11.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.


§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.zoo.opole.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Ogród zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.zoo.opole.pl